મોબાઈલ રીપેરીંગ કીટ સહાય યોજના 2023-24,8600 રૂપિયા સહાય, ઓનલાઈન અરજી, ડોક્યુમેન્ટ અને પાત્રતા | Mobile Repairing Kit Sahay Yojana Gujarat

મોબાઈલ રીપેરીંગ કીટ સહાય યોજના 2023-24,8600 રૂપિયા સહાય, ઓનલાઈન અરજી, ડોક્યુમેન્ટ અને પાત્રતા, સંપુર્ણ માહિતી અને સહાય કઈ રીતે બેંક નાં ખાતા મા જમાં થશે (Mobile Repairing Kit Sahay Yojana Gujarat, Documents, Benefits, Eligibility And Online Apply)