ડૉ.સવિતાબેન આંબેડકર આંતરજ્ઞાતિય લગ્ન સહાય યોજના | Savita Ambedkar Marriage Yojana Gujarat 2024

ડૉ.સવિતાબેન આંબેડકર આંતરજ્ઞાતિય લગ્ન સહાય યોજના, 2.50 લાખ રૂપિયા ની લગ્ન કરવા માટે સહાય આપવામાં આવે છે.