કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના 2023, pdf, ડોક્યુમેન્ટ અને ઓનલાઈન અરજી | Kuvarbai Nu Mameru Yojana 2023-24

KuvarBai Nu Mameru Yojana મા લાભાર્થી ને 12,000 ની સહાય મળે છે. જેમાં ઓનલાઈન અરજી કરવાની હોઈ છે અને અરજી કર્યા પછી વધી ને 1 મહિના ની અંદર બેંક ના ખાતા મા જમાં કરી દેવામાં આવે છે.