કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના 2023, pdf, ડોક્યુમેન્ટ અને ઓનલાઈન અરજી | Kuvarbai Nu Mameru Yojana 2023-24

KuvarBai Nu Mameru Yojana મા લાભાર્થી ને 12,000 ની સહાય મળે છે. જેમાં ઓનલાઈન અરજી કરવાની હોઈ છે અને અરજી કર્યા પછી વધી ને 1 મહિના ની અંદર બેંક ના ખાતા મા જમાં કરી દેવામાં આવે છે.

ગંગા સ્વરૂપા પુન:લગ્ન સહાય યોજના ઓનલાઈન અરજી, પાત્રતા, સહાય અને ડોક્યુમેન્ટ્સ | Ganga Swarupa Punah Lagna Arthik Sahay Yojana 2023

ગંગા સ્વરૂપા પુન:લગ્ન સહાય યોજના ઓનલાઈન અરજી, પાત્રતા, સહાય અને ડોક્યુમેન્ટ્સ અને અરજી કરવાની સંપૂર્ણ માહિતી અહીંયા (Ganga Swarupa Punah Lagna Arthik Sahay Yojana 2023, Marriage Sahay Yojana)