વ્હાલી દીકરી યોજના 2023, ફોર્મ Pdf,ડોક્યુમેન્ટ અને પાત્રતા | Vahali Dikri Yojana Documents Gujarati

વ્હાલી દીકરી યોજના 2023, ફોર્મ Pdf,ડોક્યુમેન્ટ અને પાત્રતા સાથે સાથે આ યોજના માં ઓનલાઈન અને ઓફ લાઈન અરજી કરવાની સરળ રીત (Vahali Dikri Yojana Documents Gujarati)